Animal-Stem

Showing 1–12 of 16 results

 • V1-01 Vlottenburg White Wine Glass Ele Stem

 • V1-02 Vlottenberg white wine glass with rhino stem

 • V1-03 Vlottenberg White Wine Hippo Stem

 • V2-01 Vlottenberg Red Wine with Ele Stem

 • V2-02 Vlottenberg red wine glass with rhino stem

 • V2-03 Vlottenberg Red Wine with Hippo Stem

 • V3-01 Vlottenberg Sherry with Glass Ele Stem

 • V3-02 Vlottenberg Rhino stem Sherry glass

 • V3-03 Vlottenburg Sherry Glass Hippo Stem

 • V6-01 Vlottenberg Champ Flute glass Ele stem

 • V6-02 Vlottenberg Rhino stem Champagne flute

 • V6-03 Vlottenberg Champ Flute glass Hippo stem